Artikel 1: ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Fitter Sport en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2 Fitter Sport is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met het geven van fysieke trainingen en mentaal-fysieke trainingen zoals agressie- en weerbaarheidstrainingen om de lichamelijke en geestelijke conditie en weerbaarheid van het lid te verhogen.

1.3 Een lid van Fitter Sport is een persoon die een overeenkomst tot lidmaatschap is aangegaan met Fitter Sport.

1.4 Fitter Sport is op officiële feestdagen gesloten, de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen.

1.5 Een aanvrager is een persoon of vertegenwoordiger van een partij.

Artikel 2: INSCHRIJVING

2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Fitter Sport.

2.2 Fitter Sport behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen inschrijving tot stand komt.

2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden of partijgebonden, overdraagbaar op een ander persoon of op een andere partij is niet mogelijk.

Artikel 3: BETALINGEN PERSONAL TRAINING, SMALL GROUP TRAINING EN GROEPSLESSEN

3.1Een losse les dient vooraf betaald te worden.

3.2. Alle personal training en small group trajecten dienen in maximaal 3 termijnen betaald te worden, de eerste termijn betaling geschiedt voor aanvang van de eerste training.

3.3 Rittenkaarten zijn tot 12 weken na aankoop te gebruiken.

3.4 Fitter Sport geeft geen geld terug voor niet volgemaakte rittenkaarten/trajecten, personal training en small group training.

3.5. Alle rittenkaart en trajecten zijn persoons- of partijgebonden. Het overdragen van een rittenkaart of traject op een ander persoon of partij is niet mogelijk.

Artikel 4: PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

4.1De tarieven en andere financiële zaken van Fitter Sport staan vermeld op de website.

4.2 Steeds de laatste versie van de prijslijst is geldend.

4.3 Eventuele prijsverhogingen worden door Fitter Sport 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

Artikel 5: REGELS EN DIENSTEN

5.1Zodra de inschrijving en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de diensten van Fitter Sport binnen het overeengekomen kader.

5.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement (huisregels) van Fitter Sport, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Deze huisregels zijn in te zien op de website.

5.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Fitter Sport aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.

5.4 Fitter Sport behoudt zich het recht voor de inhoud van de huisregels te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

5.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Fitter Sport, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Fitter Sport het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar diensten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

5.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1Fitter Sport sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet tijdens Fitter Sport.

6.2 Het lid vrijwaart ter zake Fitter Sport voor elke aanspraak ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Fitter Sport ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

6.3 Fitter Sport is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke/waardevolle spullen die worden achter gelaten in de Fitter Sport bus tijdens de groepslessen.

Artikel 7: OVERIGE BEPALINGEN

7.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

7.2 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitter Sport gebruikt. Fitter Sport draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

7.3 Foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens de (groeps-) lessen worden uitsluitend met toestemming van alle deelnemers gedeeld op social media.